1.Nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020

Grupa I - 3-latki:  mgr Ewelina Janowicz

                              mgr Agnieszka Olszewska – Zygmunt

                              mgr Edyta Markowicz

Grupa II - 4-latki:  mgr Paulina Pniewska 

                       mgr Magdalena Bartczak

Grupa III - 5-latkimgr Teresa Gajocha, 
                                mgr Irena Kaczmar    

 Grupa IV - 6-latkimgr Eleonora Zalewska,

                                 mgr Kornelia Karch-Kaczkan,

                           

Psycholeg - mgr Milena Fedorczyk

Katecheta - mgr Maryla Siejak

Logopeda - mgr Wiesława krupa

Język angielski -  mgr Ewelina Janowicz

 

2. Dodatkowe specjalizacje nauczycieli:

Logopedia: Eleonora Zalewska,

                   Magdalena Bartczak,

Terapia pedagogiczna: Agnieszka Olszewska – Zygmunt,

                                     Teresa Gajocha,

                                  Edyta Markowicz

Gimnastyka korekcyjna -  Irena Kaczmar

Socjoterapia - Edyta Markowicz

Oligofrenopedagogika:  Magdalena Bartczak,

                                       Edyta Markowicz

Terapia integracji sensorycznej: Paulina Pniewska

Gimnastyka Weroniki Sherborne: Milena Fedorczyk

                                         

3. Podstawa prawna: Karta Nauczyciela

I. CZAS PRACY (art. 42)

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
a. zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami, albo na ich rzecz w wymiarze: 25 lub 22 godziny tygodniowo – w zależności od grupy wiekowej dzieci
b. inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
c. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.                               3.Nauczycielka organizuje swoją pracę zgodnie z niniejszym zakresem czynności, ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i sumiennie wykonuje zadania planowe oraz polecenia przełożonych.
4. Nauczycielka zastępuje nieobecną nauczycielkę zgodnie z ustaleniami dyrektora lub nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności. W okresie zastępstwa wykonuje wszystkie czynności przewidziane na stanowisku pracownika zastępowanego.