1.Nauczyciele w roku szkolnym 2017/2018

Grupa I  – dz.3 letnie - mgr Teresa Gajocha,

                                     mgr Hanna Reszka,

                                     mgr Edyta Markowicz

 

Grupa II – dz. 4 i 6 - letnie – mgr Eleonora Zalewska,

                                               mgr Kornelia Karch-Kaczkan,

                                                    mgr Justyna Rucińska (urlop rodzicielski)

 

Grupa III – dz.  5 letnie – mgr Magdalena Bartczak,

                                          mgr Agnieszka Olszewska – Zygmunt

 

Grupa IV – dz. 6 letnie – mgr Paulina Pniewska,

                                         mgr Irena Kaczmar

 

Język angielski -  mgr Paulina Jankowska

 

Logopeda - mgr Wiesława Krupa,

                   mgr Eleonora Zalewska,

                   mgr Magdalena Bartczak,

 

Katecheta –  mgr Maryla Siejak

 

Terapia pedagogiczna - mgr Agnieszka Olszewska – Zygmunt,

                                      mgr Teresa Gajocha

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - mgr Irena Kaczmar

 

Tyflopedagog - mgr Beata Bielska

 

2.Podstawa prawna: Karta Nauczyciela

I. CZAS PRACY (art. 42)

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
a. zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami, albo na ich rzecz w wymiarze: 25 lub 22 godziny tygodniowo – w zależności od grupy wiekowej dzieci
b. inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
c. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.                                3.Nauczycielka organizuje swoją pracę zgodnie z niniejszym zakresem czynności, ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i sumiennie wykonuje zadania planowe oraz polecenia przełożonych.
4. Nauczycielka zastępuje nieobecną nauczycielkę zgodnie z ustaleniami dyrektora lub nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności. W okresie zastępstwa wykonuje wszystkie czynności przewidziane na stanowisku pracownika zastępowanego.